tạp bút [v]

Huts and unemployed, West Houston and Mercer Street, Manhattan

định nghĩa một nồi canh rau

bầu trời xanh màu lá xanh

phản chiếu tôi tô canh chứa bầu trời

của buổi chiều cô độc như tàn tích một đế chế

định nghĩa một anh giữ xe

với ba cầu vai xám màu mây

tôi thấy em cầu vai chứa hình mây

của mùa mưa khóc như tử thi một nữ quốc

định nghĩa một bài thơ ba xu

phục sinh đen màu quạ đen

là bóng ai bài thơ chứa hình nhân

của bầy ác điểu buồn như di chỉ một mùa thu

LKV

29.5.21

Published by LKV

Reader. Slacker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: